Προσφερόμενες υπηρεσίες


Η E-conomy παρέχει μια ευρεία γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα όπως:

 • Φοροτεχνικά
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες/ Μελέτες Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων
 • Αναπτυξιακοί Νόμοι
 • Θέματα Φορολογικών Ελέγχων
 • Εκκαθαρίσεις εταιρειών
 • Εξαγορές/Συγχωνεύσεις
 • Πωλήσεις εταιρειών/αποσχίσεις κλάδων
 • Αποτιμήσεις εταιρειών και περιουσιακών στοιχείων
 • Αναχρηματοδοτήσεις δανείων
 • Εξεύρεση ιδίων και δανειακών κεφαλαίων
 • Επιχειρηματικά σχέδια
 • Εποπτεία – Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων
 • Οργάνωση Τμήματος Προσωπικού